Hva er Arbeidsuke?

JA bedrift organiserer ARBEIDSUKE for regionens ungdomsskoleelever på vegne av kommunene.

Arbeidsuka er nå en integrert del av det nye skolefaget;"Utdanningsvalg", som skal gi elevene teoretisk og praktisk erfaring med utdanningsmulghetene og yrkeslivet i regionen. 
Hvert halvår skal elever fra Midt Buskerud ut på besøk i bedrift i en uke. For å få dette til er vi avhengig av godt samarbeid med flest mulig bedrifter, både private og offentlige, samt opplæringskontor og høgskole. 
Det er ønskelig å gi elevene et tilbud med et bredest mulig spekter av yrker å velge blant, for på den måten å gjenspeile noe av bredden i arbeidslivet i de 3 kommunene våre.

Siden elevene velger ut fra egne interesser hvilke yrker de ønsker å se nærmere på, opplever bedriftene som oftest at det er lydhøre og interesserte elever som er på besøk denne uka.

Bli en JA-bedrift!
Ved å ta imot elever på besøk noen dager, vil du som bedrift bidra til å forberede elevene på yrkeslivet, og kanskje være med på å lede dem mot et fag/yrke de opplever som en mulig arbeidsplass i fremtiden.
Det er flott om elevene kan få praktisk erfaring fra ulike yrker/fagområder, alternativt observere på nært hold.  Elevene vil kunne ha god nytte av å følge en yrkesutøver, fagarbeider eller lærling gjennom noen vanlige arbeidsdager. 


HVA INNEBÆRER DET FOR BEDRIFTEN Å TA IMOT ELEVER?

Arbeidsoppgaver
Elevene må helst få prøve seg på enkle og varierte arbeidsoppgaver. Arbeid som er farlig, skal elevene selvsagt ikke bli satt til. Det vil også være gunstig om de unge får en viss orientering om bedriften og dens virksomhet – ulike yrker og hvilke holdninger som er viktige i et arbeidsforhold.

 

Lønn
Elevene skal ikke ha lønn i utplasseringstiden, da praktisk yrkesorientering er et ledd i skolens undervisning. Det er viktig at de unge velger utplasseringssted etter yrkesinteresse og ikke etter fortjenestemuligheter.

 

Arbeidstid og andre forhold
Det er meningen at elevene skal følge den ordinære arbeidstida på utplasseringsstedet. De må få oppleve arbeidstiden mest mulig lik det den er i virkeligheten, og bør derfor ikke stilles i særklasse.
Unntak vil selvsagt forekomme, for eksempel for dem som bor langt borte fra arbeidsstedet. Mat bør elevene ha med seg. Klær må velges etter det arbeid elevene går til.

 

Tilsyn
Hver bedrift har en kontaktperson som tar hånd om eleven. Han eller hun må vise eleven hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres. Kontaktpersonen er den som eleven kan spørre om ting han/hun lurer på. Skulle det oppstå problemer av en eller annen art, må arbeidsgiver eller foreldre/foresatte ta kontakt med skolen.

 

Skader

Erfaringene så langt har vist at skader forekommer svært sjelden. Skulle det skje et uhell, tross alle sikringstiltak, er eleven dekket gjennom den kommunale ulykkesforsikringen for elever i grunnskolen. Forsikringen gjelder blant annet under praktisk yrkesopplæring. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer på arbeidsstedet i ordinær arbeidstid, og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.

 

Fordeler for arbeidsgiver
En arbeidsgiver påtar seg ekstraarbeid når han tar imot elever, men tiltaket innebærer ingen forpliktelser utover den tid tiltaket varer. Det arbeidsgiveren har igjen, er en god mulighet til å få kontakt med ungdom på stedet, noe som kan lette rekrutteringen for bedriften.

Hvordan virker dette da?

Web-systemet på www.jabedrift.no er enkelt og brukervennlig. Det fungerer som en stillingsdatabase der du som bedrift selv kan registrere elevstillinger.  Elevene kan da melde sin interesse på dine tilgjengelige og relevante stillinger gjennom dette systemet. Det er en enkel prosess å registrere elevstillinger og kontaktinformasjon for din bedrift, og du velger selv når og hvor mye du vil bidra. 
Websiden brukes av rådgiverne, elevene og bedriftene i forberedelsene til arbeidsuka, og er en spennende møteplass mellom elever, skoler og det regionale næringslivet.

Vi oppfordrer deg til å bli en JA-bedrift!